Comfact Signature Användarvillkor

Välkommen till Comfact Signature webbplats och tjänster ("Webbplatsen") som tillhandahålls av Comfact AB. Vänligen läs igenom följande användarvillkor ("TOU") angående din användning av denna Webbplats. Genom att besöka, använda eller ladda ner material från Webbplatsen, samtycker du till att följa och vara bunden av dessa TOU. Om du inte accepterar dessa TOU ska du inte besöka eller använda webbplatsen.

  1. Comfact AB kan revidera dessa TOU när som helst. Revideringar kommer att publiceras på denna sida och användare är ansvariga för att granska sidan för att säkerställa efterlevnaden.
  2. Under förutsättning att du accepterar och följer dessa TOU, upplåter Comfact AB härmed till dig en icke-exklusiv, icke överförbar, återkallelig rätt att få tillgång till och använda webbplatsen för dig som individ eller kunds användning i verksamheten.
  3. Du försäkrar att du har alla nödvändiga rättigheter för att ingå i detta TOU och att utföra de åtgärder som krävs av dig som att elektroniskt underteckna dokument.
  4. Allt material på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till information, produkter, logotyper, grafik, bilder, program och tjänster ("Materialet") tillhandahålls av Comfact AB och av tredjepartsleverantörer, och är upphovsrättsskyddade verk av Comfact AB och deras respektive tredjepartsleverantörer. Inget material får kopieras, reproduceras, distribueras, publiceras, laddas ner, visas, postas eller överföras i någon form eller medel utan Comfact AB föregående skriftliga tillstånd. Otillåten användning av material från webbplatsen kan bryta mot patent, upphovsrätt, varumärken och sekretesslagar.
  5. Comfact Signature ger dig möjlighet att använda en elektronisk signatur för att underteckna dokument online. Efter att dokumentet har undertecknats av alla parter skapar Comfact AB ett elektroniskt signerat dokument med ett digitalt certifikat som utfärdats till Comfact AB. Ett validerat dokument innebär att det är elektroniskt undertecknat av de personer som angivits som undertecknare på signatur sidan och att det inte har ändrats sedan den elektroniska signaturen tillämpades. Ett dokument som inte validerar har manipulerats och dess innehåll och underskrifter går därför inte att lita på. Comfact AB är inte en part i ett elektroniskt signerat dokument. Undertecknarna är ansvariga för att kontrollera varandras identiteter eftersom Comfact AB inte verifiera identiteten varken för fysiska eller juridiska personer.
  6. Comfact AB kommer att använda rimliga ansträngningar för att göra Webbplatsen tillgänglig dygnet runt. Webbplatsen kommer emellanåt att stängas under systemunderhåll och uppgraderingar eller som ett resultat av fel hos tredjepartsleverantörer, såsom identitetsleverantörer eller teleoperatörer. Comfact AB kan ändra Webbplatsen med dess tjänster när som helst utan förvarning.
  7. Materialet på denna Webbplats tillhandahålls i befintligt skick och Comfact AB friskriver sig uttryckligen från alla underförstådda eller uttryckliga garantier eller villkor av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller intrång i immateriella rör sådant material.
  8. Du samtycker till behandling av personuppgifter enligt följande: Comfact AB använder personuppgifter såsom personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och nätverkskonton för att identifiera undertecknare. Efter det att ett dokument har undertecknats av alla parter den distribueras detta till dessa och tas bort ifrån databasen. En undertecknare har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dem och detta kan göras en gång per kalenderår.
  9. Under inga omständigheter ska Comfact AB hållas ansvariga för några skador, inklusive men inte begränsat till särskilda, indirekta, följdskador eller oförutsedda skador, inklusive men inte begränsat till skador orsakade av användning av eller tillit till de uppgifterna, utebliven vinst eller intäkter eller kostnader för ersättningsvaror.
  10. Dessa TOU skall tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag. Tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa TOU eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, skall lösas genom skiljedom i enlighet med arbetsordningen Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljedomstolen skall bestå av en ensam skiljeman. Platsen för skiljedomsförfarandet skall vara Göteborg. Det språk som skall användas i skiljedomsförfarandet skall vara svenska.